systemy zarządzające

Istotą zarządzania energią jest ...

planowe i kontrolowane działanie mające na celu redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii. Stąd wynikają następujące cele zarządzania energią: osiągnięcie oszczędności finansowych, rejestracja biernego zużycia energii, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska naturalnego.
Dla przedsiębiorstw, w których w uwagi na charakter prowadzonej działalności koszty zużycia mediów energetycznych stanowią istotny element ponoszonych kosztów działalności, kluczą rolę odgrywa zarządzanie energią, które obejmuje takie elementy jak: kontrolowanie kosztów związanych z użytkowaniem energii, przewidywanie zużycia energii, opracowywanie projektów przedsięwzięć energooszczędnych, kreowanie i ocena pomysłów działań energooszczędnych na wszystkich szczeblach, kreowanie efektów ekonomicznych, czy określenie strategii użytkowania. Główne cele wdrażania systemów informatycznych wspomagających racjonalne gospodarowanie mediami energetycznymi to przede wszystkim umożliwienie zarządzania energią oraz uzyskiwanie wiarygodnej i ciągłej wiedzy o zużyciu mediów i charakterze obciążenia. Ponadto,

systemy umożliwiają precyzyjne rozliczanie kosztów własnych zakupu mediów energetycznych, przychodów ze sprzedaży pododbiorcom oraz bilansowanie wewnętrznych rozpływów, analizowanie dostępnych taryf i optymalizacja rozliczeń za zużycie mediów, a w konsekwencji rejestrowanie, sygnalizowanie i prognozowanie przekroczeń zadanych limitów wartości danej wielkości medium energetycznego. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest obliczanie wskaźników efektywnościowych (np. energochłonność maszyn i urządzeń, zużycie w różnych okresach dnia, ....), właściwe dobieranie urządzeń, informacja o stopniu ich wykorzystania, nadzór nad ich eksploatacją. W ostatecznym rozrachunku firma uzyskuje możliwości zakupu energii na warunkach specjalnych poprzez aktywne lub bierne uczestnictwo na rynku energii.
Systemy zarządzania mediami energetycznymi pozwalają na osiąganie korzyści finansowych i organizacyjnych poprzez wspomaganie następujących procesów: analizowania zasadności wielkości zużycia danego medium, dostosowania mocy zamówionej danego medium do rzeczywiście niezbędnej i najbardziej opłacalnej finansowo oraz wybrania

najkorzystniejszej cenowo taryfy dla określonego profilu wykonywanych zadań lub kupowania energii na zasadach rynkowych. Połączenie systemów zarządzania energią z systemami księgowymi umożliwia wprowadzenie procedur oszczędnościowych i ich egzekwowanie, planowanie zużycia w przyszłych okresach rozliczeniowych, szybkie rozliczanie kosztów zużycia energii poprzez poszczególne podjednostki organizacyjne (tzw. rozliczenia wewnętrzne) lub pododbiorców, a także funkcjonowanie Grupy Bilansującej w ramach podmiotu organizacyjnego mającego siedziby w wielu lokalizacjach lub Grupy Bilansującej składającej się z różnych podmiotów organizacyjnych, które zamierzają dokonywać wspólnych zakupów energii elektrycznej.
Firma Art of Manners Consulting wykonuje audyty i analizy zapotrzebowania i profili energetycznych podmiotów, doradza w zakresie doboru systemów zarządzania energią. Firma oferuje wsparcie przy tworzeniu bilansujących grup zakupowych na rynku energii elektrycznych, w tym w szczególności dla podmiotów publicznych i jednostek sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego wraz z podmiotami zależnymi, publiczne szkoły wyższe).

oferta_systemy_audyty

audyty

energetyczne

oferta_systemy_systemy

Systemy

zarządzania energią

oferta_systemy_grupy

Grupy

zakupowe energii

więcej