komercjalizacja

Problematyka komercjalizacji wyników ...

badań naukowych związana jest przede wszystkim ze środowiskiem naukowym obejmującym przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe czy ośrodki i centra naukowe. Dla sektora szkół wyższych jest to element związany z realizacją tzw. trzeciej misji uczelni, czyli budowy relacji z otoczeniem i realizowana jest ściśle z drugą misją uczelni, a mianowicie działalnością naukowo-badawczą. Komercjalizacja wyników badań naukowych jest niejako naturalną konsekwencją naturalnego przejście z drugiej do trzeciej misji uczelni (obok podstawowej misji – kształcenie). Komercjalizacja, bowiem rozpoczyna się w momencie wypracowania wyniku badań naukowych a kończy - wraz z wdrożeniem tych wyników w praktyce i wygenerowaniu pierwszych zysków.
W procesie komercjalizacji uczestniczą z jednej strony uczelnie a z drugiej - przemysł (podmioty gospodarcze). Kooperacja tych głównych aktorów rynku badań naukowych przede wszystkim oparta jest na wzajemnym zaufaniu, do budowy którego potrzebne jest poznanie się obu środowisk. U podłoża komercjalizacji leży pojęcie innowacji, gdyż powstają one na granicy nauki i przemysłu, co implikuje konieczność współpracy osób i instytucji o zróżnicowanych możliwościach i kwalifikacjach. Na styku tej kooperacji przenika się wartość poznawcza i naukowa badań z ich

charakterem aplikacyjnym. Stąd też procesy innowacyjne należą do długotrwałych i skomplikowanych przedsięwzięć wymagających zaangażowania różnych podmiotów (zarówno po stronie jednostek naukowo-badawczych jak i gospodarki). Komercjalizacja to budowanie modelu biznesowego technologii, kształtowanie procesu sprzedaży, bądź wdrożenia technologii na rynku i budowanie wartości dodanej technologii). Na gruncie polskich schematów urynkowienia wyników prac badawczo-rozwojowych wyróżnia się trzy ich zasadnicze typy: udzielenie licencji na wyniki prac B+R, sprzedaż wyników prac B+R, wniesienie (aport) wyników prac B+R do spółki.
Najprostszą drogą do komercjalizacji prac B+R jest po prostu ich sprzedaż, jednak jest to metoda, która przynosi najniższy dochód dla dysponentów własności przemysłowej . Zdecydowanie bardziej zaawansowaną, a przez to i dochodową jest metoda polegająca na udzieleniu licencji na wyniki badań naukowych. Metoda ta wymusza długotrwałą współpracę pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą, ale jednocześnie zapewnia posiadaczowi praw do własności przemysłowej kontrolę nad przedmiotem licencji. Najbardziej zaawansowaną i wymagającą dużego nakładu pracy po obu stronach procesu komercjalizacji badań jest wniesienie wyników badań, jako aportu do spółki (można wykorzystać

spółkę już istniejącą lub powołać specjalnie w tym celu nową – tzw. spin-off). Z przedstawionego powyżej opisu wyłania się bardzo złożony obraz procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Aby ten proces zaistniał potrzebna jest dobrze zaplanowana współpraca między wszystkimi uczestnikami rynku badań naukowych osadzona w ramy długoterminowych strategii i oparta na dobrze skonstruowanym ustawodawstwie, chroniącym przede wszystkim dysponentów praw własności przemysłowej (jak również samych autorów wynalazku).
Dotychczasowe rozważania pozwalają na wskazanie głównych stron (obszarów) rynku badań naukowych, tj.: strona podażowa, strona popytowa, mechanizm transmisji –komercjalizacja oraz polityka regulacji rynku – system prawny.
Firma Art of Manners Consulting świadczy usługi wspierania procesów komercjalizacji wyników badań naukowych – doradztwo wyboru ścieżki komercjalizacji, wycena wartości intelektualnej, poszukiwanie partnerów strategicznych. Usługa adresowana jest szczególnie dla podmiotów, które planują realizację projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

oferta_komercjalizacja_komercjalizacja

Komercjalizacja

oferta_komercjalizacja_wintelektualna

Wartość intelektualna

oferta_komercjalizacja_partnerzy

Partnerzy