HRM

Zgodnie z definicją OECD, gospodarka oparta na...

wiedzy (GOW) to taka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Staje się coraz bardziej oczywiste, że wiedza i umiejętność jej efektywnego wykorzystania są współcześnie najważniejszymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego. Nowoczesna ekonomia jest napędzana wiedzą i oparta bezpośrednio na jej „produkcji”, „dystrybucji” i praktycznym wykorzystaniu. W tym kontekście pojęcie wiedzy w coraz większej mierze odnosi się zatem do posiadania zasobów informacji oraz do zdolności ich szybkiego zlokalizowania i wykorzystania.
Niewątpliwie potwierdza to fakt zachodzących w społeczeństwie przemian mentalnych i kulturowych, które są następstwem łatwego, a wręcz nieograniczonego dostępu do informacji coraz większej ilości osób. Alvin Toffler, słynny amerykański pisarz i publicysta, który w swych publikacjach wiele miejsca poświęcił „cyfrowym i komunikacyjnym rewolucjom” zachodzącym w społeczeństwie, analizował przemiany społeczne oraz czynniki wpływające na społeczeństwo. Aktualnie trwającą fazę rozwoju społeczeństwa Toffler trafnie określa pojęciem „Era informacji”. Znaczenie informacji, szybkości jej przypływu oraz jej dostępność jest w dzisiejszym świecie nie do przecenienia. Inny znany amerykański publicysta, wykładowca, prognostyk społeczny, jak również doradca wielu czołowych przedsiębiorstw amerykańskich (m.in. AT&T, KODAK, IBM) John Naisbitt badał przemiany zachodzące w

społeczeństwie amerykańskim. Naisbitt na podstawie wnikliwej obserwacji współczesnych zjawisk, lektury gazet i wydawnictw wyodrębnił trendy zmian rozwoju i przemian społeczeństwa amerykańskiego. Naisbitt stwierdził, iż w Stanach Zjednoczonych trwa dramatyczne przechodzenie od epoki przemysłowej do epoki postindustrialnej nazwanej przez autora epoką informacyjną. Dla uzyskania większej przejrzystości Naisbitt definiuje zachodzące zmiany jako dziesięć megatrendów. To co jest wspólne zarówno dla koncepcji Tofflera, jak i Naisbitta, to olbrzymi dynamizm obecnie zachodzących przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych. Tak jak kiedyś następowało łagodne przechodzenie od społeczeństwa rolniczego do społeczeństwa przemysłowego, tak teraz społeczeństwo przemysłowe zdecydowanie ustąpiło miejsca społeczeństwu informacyjnemu - w gospodarce informacyjnej wartość wzrasta nie przez pracę, ale dzięki wiedzy. Co więcej, zauważył on, iż społeczeństwo rolnicze nastawione było na przeszłość, gdzie rolnicy uczyli się od poprzednich pokoleń jak siać, zbierać i magazynować produkty rolne. Epoka przemysłowa swoje zainteresowania skupiła na aktualnym horyzoncie czasowym. Podstawowym problemem społeczeństwa przemysłowego było co i jak produkować. Natomiast w społeczeństwie informacyjnym wszechobecne jest nastawienie się na przyszłość. Uczymy się od teraźniejszości, jak przewidywać przyszłość – weźmy za przykład chociażby inwestorów giełdowych. Przy istniejącej i postępującej globalizacji rynków kapitałowych i globalizacji przedsiębiorstw borykamy się z problemami rosnącej

konkurencji i rosnących wymagań na rynku pracy. Najcenniejszym zasobem jest informacja, dzięki której możemy prognozować przyszłość i do tych prognoz dostosowywać obecnie podejmowane działania. W kontekście przedstawionych rozważań fundamentem każdej firmy jest kapitał ludzki. Kwalifikacje, kompetencje pracowników, odpowiednio dobrany system organizacji, motywowania i wynagradzania są elementami niezbędnymi tworzenia kapitału ludzkiego. Dlatego też tak istotne staje się odpowiednie budowanie zespołów pracowników, stymulowania ich, a funkcje kierowników ewoluują w kierunku leaderów czy przywódców. Coraz częściej o sukcesie firmy świadczą nie zasoby kapitałowe, a przede wszystkim zasoby ludzkie – wiedza, doświadczenie, kompetencje i umiejętność budowania zespołu.
Firma Art of Manners Consulting świadczy usługi wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmują one definiowanie roli zarządzania zasobami ludzkimi w systemie zarządzania firmą, projektowanie kompetencji kadry menadżerskiej i pracowników firm, optymalizowanie stanu zatrudnienia, budowanie odpowiednich systemów motywowania i wynagradzania pracowników oraz wartościowanie pracy i ocenę pracowników. Firma pomaga projektować systemy kultury organizacji.

oferta_hrm__planowanie

Planowanie

i alokacja zasobów ludzkich

oferta_hrm_motywowanie

Motywowanie

i ocenia pracowników

oferta_hrm_rozwój

Rozwój

kapitału ludzkiego

więcej