oferta

Środki unijne...

są doskonale znaną przedsiębiorstwom, samorządom i innym podmiotom formą finansowania, czy dofinansowania różnego rodzaju projektów, zarówno o charakterze typowo inwestycyjnym (komercyjnym, o charakterze społecznym, czy środowiskowym) oraz nie inwestycyjnym (szkoleniowym, badawczym, promocyjnym). Obecny okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 stwarza koleją szansę na pozyskanie wsparcia powyższych projektów. Oczywiście zdobyte doświadczenie w korzystaniu z tego typu formy wsparcia pokazuje jak bardzo wymagające od beneficjentów jest to źródło finansowania ich pomysłów rozwojowych. Najistotniejszym elementem realizacji tego typu projektów jest szczegółowe opracowanie założeń projektu, które bezpośrednio warunkują możliwość zakończenia i ostatecznego jego rozliczenia. Odpowiedni dobór wskaźników realizacji celu projektu oraz jego rezultatów, właściwego oszacowania wpływu realizacji projektu na

sytuację ekonomiczną i organizacyjną beneficjenta jest sprawą kluczową. Istotnym wyzwaniem stojącym na drodze pozyskiwania środków unijnych przez podmioty jest właściwy dobór partnera, który odpowiednio przygotuje niezbędną dokumentację aplikacyjną, oszacuje i właściwie przedstawi ryzyka związane z realizacją projektu, wesprze proces zarządzania a w ostatecznym etapie pozwoli na sprawne i szybkie jego rozliczenie finansowe i merytoryczne.
Należy podkreślić, iż w obecnej perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 uległy istotnym zmianą warunki oceny i charakter możliwych do finansowania projektów. Niewątpliwie stanowi to ogromną szansę potencjalnym beneficjentom na dalszy rozwój, uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej, czy podniesienie poziomu innowacyjności. Należy jednakże pamiętać, że również istotnym zmianą uległy wymagania stawiane beneficjentom unijnej pomocy.

Firma Art of Manners Consulting posiada szerokie doświadczenie zarówno w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zarządzaniu projektami, prowadzeniu sprawozdawczości i rozliczaniu projektów oraz przygotowywania wniosków płatniczych. Osoby tworzące zespół Art of Manners Consulting uczestniczyły w tworzeniu wybranych programów regionalnych w okresie programowania środków UE w latach 2007-2013, a także występują jako eksperci przy ocenie składanych wniosków.
Firma zapewnia kompleksową obsługa projektów unijnych, obejmująca przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie projektu i jego rozliczenie finansowe.

oferta_projekty_unijne_dokumentacja

Dokumentacja projektu

oferta_projekty_unijne_zarządzanie

Zarządzanie projektem

oferta_projekty_unijne_rozliczenia

Rozliczenia i sprawozdawczość

więcej